+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

NYHEDSBREV FRA FISKERNES FORSIKRING

Hermed har vi fornøjelsen af at sende dig nyheder fra Fiskernes Forsikring.

COVID-19

Det har været et udfordrende år. Der var vel næppe mange som havde forudset, hvilke konsekvenser COVID-19 ville få på vores dagligdag, da vi første gang hørte om dette i begyndelse af året. Mange personer og virksomheder har været berørt af denne virus. Nogle mere end andre.

I forsikringsbranchen kommer vi heller ikke udenom, at der vil ske nogle ændringer. Vi er fra vores re-assurandører blevet mødt med, at skader som følge af COVID-19 ikke omfattes af forsikringsdækningen, og at udgifterne til at holde selskabet genforsikret vil stige. 

Det skal lige bemærkes, at personskade som følge af COVID-19 der sker i arbejde, vil blive betragtet som en arbejdsskade.  

Besøg vores hjemmeside

Fiskernes Forsikrings hjemmeside finder du på www.www.ff-gs.dk. 

Besøg gerne hjemmesiden, hvor du kan finde en række oplysninger og informationer om vores produkter, herunder bestille tilbud på forsikringer samt anmelde skader – samt se vores nyhedsbreve.    

GDPR

Persondataforordningen pålægger os, at du skal orienteres om, hvilke oplysninger vi har om dit kundeforhold hos os. Formålet med vores registrering af oplysninger er at kunne udstede policer til dig og behandle dine skader samt overordnet at administrere vores 

kundeportefølje. Registreringen benyttes kun i begrænset omfang til markedsføring, hvis vi skønner, at information og tilbud om et nyt produkt skal videredistribueres til dig. 

Hos os findes følgende kategorier af juridiske og fysiske personer: Kunde, administratorer, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, skadelidte, skadevolder og reparatører. Fælles for de nævnte kategorier er, at vi registrerer oplysninger om cpr/cvr nummer, navn og adresse samt oplysninger om betalingsforhold. Oplysningerne benyttes ved opkrævning af præmie, udbetaling af eventuel bonus samt ved udbetaling af erstatninger mv. Herudover registreres der ikke oplysninger af fortrolig karakter, med mindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen i særlige tilfælde. Du kan læse mere om området på vores hjemmeside:

https://www.ff-gs.dk/om-os/information/

Kaskoforsikring – Fiskefartøjer

Har du indtegnet dit fiskefartøj på baggrund af Nordisk Søforsikringsplan af 2013 kan vi oplyse, at den tidligere version 2016 er blevet opdateret med en ny version 2019. Opdateringen består i, at kapitel 17 nu kun omhandler fiskefartøjer. Du kan læse mere om dækningen på vores hjemmeside, hvor der findes et link til den komplette søforsikringsplan.

Præmien for 2021

Arbejdsskade- og ulykkesforsikring

Præmien for 2021 stiger med 15%. Dette er langt mindre end det sociale indeks for arbejdsskade der er på 23,48%. Indekset indeholder udover en lønstigning på 1,7% tillige godtgørelse i forbindelse med hævning af pensionsalderen til 69 år samt en ændring af kapitaliseringsfaktor fra G82 til FT standartindeks. Specielt de to sidste faktorer betyder en større samlet udbetaling til en skadelidt og dermed en merudgift for selskabet på de 23,48%.  

Selskabets ledelse har som sagt imidlertid besluttet, grundpræmien for 2021 for arbejdsskade- og fiskeriulykkesforsikring alene skal stige med 15%. Præmien for en arbejdsskadeforsikring stiger derfor fra 80. kr. til 92 kr. pr. dag. 

Præmiestigningen på de 15% gælder tillige for frivillig arbejdsskadeforsikring i og udenfor arbejdstid, Fiskeriulykkesforsikring samt anden arbejdsskadeforsikring. Stigningen gælder både for danske og grønlandske forsikringer og træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Skibsforsikring

Præmien på kaskoforsikringen bliver fra 1. januar 2021 indeksreguleret med 2% jf. forsikringsbetingelserne. Er der på policen tilvalgt en ansvarsforsikring / P&I er stigningen 4,5% inkl. indeksreguleringen.  

Er din skibs-, arbejdsskade- eller ulykkesforsikring i dag tegnet i et andet selskab, så kontakt endelig Fiskernes Forsikring og hør, om ikke vi kan give dig et bedre tilbud. Samler du dine forsikringer vil du få en rabat på 10% på din præmie på arbejdsskadeforsikring, hvilket bliver indført for alle i 2020. Vi er det eneste fiskerejede selskab, der selv udbyder disse forsikringer.

Frivillig arbejdsskadeforsikring

Som nævnt i vores seneste nyhedsbrev, så er den frivillige arbejdsskadeforsikring overgået fra at være en helårspolice til at være en reguleringspolice med min. 120 dage. Som reguleringspolice skal beskæftigelsesdage udover min. 120 dage sidst på året indberettes til selskabet. 

Dagspræmien for 2021 er blevet indeksreguleret til 80,27 kr. pr. dag.

Kaskoforsikring – Fiskefartøjer

Vore forsikringstagere, der har en arbejds- eller ulykkesforsikring, er tillige omfattet af en behandlingsforsikring hos Codan, medmindre det er fravalgt. Behandlingsforsikringen gælder i alle døgnets 24 timer således både i arbejde og fritid. 

Som altid opfordres du til at gå ind på selskabers hjemmeside www.www.ff-gs.dk og holde dig ajour. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail eller ringe til selskabet for at få afklaret et spørgsmål eller få et tilbud på forsikring. 

Det vil være en stor hjælp samt fremme sagsgangen, hvis du vil sende os din mailadresse samt sørge for, at den altid er ajourført. Du kan sende den til info@ff-gs.dk

 

Vi ønsker dig en Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Venlig hilsen

Fiskernes Forsikring G/S

NYHEDSBREV FRA FISKERNES FORSIKRING