+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Fælles bestemmelser

Forside » Fartøjsforsikring » Fælles bestemmelser

God skik

Ifølge bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder stilles en række krav til, hvilke informationer du skal have om dine forsikringer og dit forsikringsselskab.

Disse informationer fremgår her nedenfor, og vi anbefaler, at du læser disse informationer igennem. Du kan se vores forsikringsbetingelser under de enkelte forsikringsprodukter andetsteds her på hjemmesiden.

Dobbelt forsikring
Når du skifter forsikringsselskab, skal du være opmærksom på at få alle dine bestående forsikringer nævnt til dit nye forsikringsselskab. Ellers risikerer du, at en forsikring fortsætter, samtidig med at du tegner en ny. Hvis du har 2 skadeforsikringer, som dækker den samme skadebegivenhed, kan du dog højest få det faktiske tab dækket, dvs. ansvaret/hæftelsen for erstatningen bliver fordelt imellem selskaberne (gælder dog ikke ulykkes- og livsforsikringer).
Oplysning om tidligere forsikringer og skadeforløb
Inden tegning af forsikringer beder vi dig besvare nogle spørgsmål om forløbet af dine tidligere forsikringsforhold. Du skal være opmærksom på, at de svar, du afgiver, skal være korrekte og uden fortielser. I modsat fald kan vi bedømme antagelsen af dine forsikringer på et forkert grundlag, og du risikerer derfor at miste retten til erstatning helt eller delvist i forbindelse med en skade.
Afslag på tegning af forsikring
Såfremt vi må afslå at tegne en forsikring til dig, vil du få en begrundelse herfor. Hvis du ønsker en skriftlig begrundelse for afslaget, vil du også kunne få det.
Kort opsigelse

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 57 kan du opsige dine private forsikringer med et særligt kort opsigelsesvarsel i dit nuværende selskab. Du skal imidlertid være opmærksom på, at de fleste forsikringsselskaber er berettiget til at opkræve et gebyr ved kort opsigelse. Gebyret varierer mellem de enkelte forsikringsselskaber og afhænger af forsikringstypen. Hos os udgør dette gebyr 50 kr. (2021) pr. police. Har forsikringen været i kraft i mindre end et år, opkræves der et tillægsgebyr, der hos os udgør op til 500 kr. (2021).

Provision
Vi kan oplyse, at Fiskernes Forsikring’s sælgere og samarbejdspartnere får provision, når de sælger en forsikring.
Præmieregulering

Præmien på fiske- og erhvervsfartøjsforsikringen indeksreguleres årligt med det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks.

Præmieregulering ved skade:
For fartøjer som er forsikret på FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FISKEFARTØJER DFF 03 gælder, at efter anmeldelse af skader indenfor et regnskabsår rykker fartøjet automatisk 2 trin op i præmieklasse. Efter skadefri sejlads indenfor et regnskabsår rykker fartøjet automatisk en præmieklasse ned i nærmest billigere præmieklasse.

Forsikringens løbetid
Forsikringen gælder for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Der er i øvrigt særlige regler for opsigelse i de tilfælde, hvor du anmelder en skade. Yderligere information findes i forsikringsbetingelserne.
Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde din bestilling. Ifølge Forsikringsaftalelovens § 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.
Fortrydelsesfrist
Ifølge forsikringsaftalelovens § 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang.

Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg – dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev eller pr. e-mail – har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen.

Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger.

Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse informationer har du fået i vores folder “Nyttig information” enten sammen med tilbuddet, eller sammen med policen.

Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag.

Du skal give besked til

Fiskernes Forsikring,
Platanvej 12, 1810 Frederiksberg C. eller på Email: info@ff-gs.dk

Betalingsvilkår
Du betaler altid din forsikring forud.

Du betaler normalt din præmie på lystfartøjsforsikring for et år ad gangen. Mod et gebyr på 5 % af den årlige præmie kan du vælge halvårlig betaling, eller mod et gebyr på 8% kan du vælge kvartårlig betaling. Øvrige fartøjsforsikringer opkræves kvartårligt.

Du betaler din forsikring på indbetalingskort eller via betalingsservice. Opkrævninger pålægges et administrationsgebyr på 20 kr. Policer på lystfartøjsforsikring pålægges yderligere 40 kr. i policepenge.

Din forsikring bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. Bliver forsikringen ikke betalt rettidigt, sender Fiskernes Forsikring g/s et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Fiskernes Forsikring g/s sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret er på 100 kr. Bliver beløbet ikke betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, opsiger Fiskernes Forsikring g/s forsikringen, og orientere eventuelle panthavere eller andre interessenter om opsigelsen.

Flytning
Hvis du skifter folkeregisteradresse, skal du straks give os besked.
Personoplysninger
Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har på dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR-/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til:

Fiskernes Forsikring g/s
Platanvej 12,
1810 Frederiksberg C.

Eller sende en mail til info@ff-gs.dk

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale, skal du blot skrive til ovennævnte adresse.

Meddelelser

Gebyr på rykkerskrivelser

Gælder alle forsikringsformer

Rykkergebyr på 100 kr. pålægges 1 og 2 rykker.

Gebyr på præmieopkrævninger

Gælder alle forsikringsformer

Der opkræves et gebyr på 20 kr. på alle præmieopkrævninger til dækning af ekspeditionsomkostninger, porto og udskrivning af dokumenter.

Gebyr pr. police

Gælder kun lystfartøjsforsikring

Der opkræves et gebyr på 40 kr. pr. police. Dette gælder ligeledes for ændringspolicer.

Opsigelse af lystfartøjsforsikringer

Nedenstående gælder kun for lystfartøjsforsikringer i forbindelse med opsigelse af forsikring:

Mod et gebyr på 50 kr. (2021 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløb af en kalendermåned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 500 kr. (2021 indeks).

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud!