+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Kaskoforsikring for fiskefartøjer

Forside » Fartøjsforsikring » Fiskefartøj

Hovedpolicen

Hovedpolicen omfatter en kaskoforsikring der dækker enhver forsikringsbegivenhed der rammer eget fartøj, eller hvis man er ansvarlig for skader udenfor fartøjet.

Kaskoforsikringen tegnes på baggrund af Nordisk Søforsikringsplan af 2013 – version 2019 som kan se via dette link: http://www.nordicplan.org/Translations/The-Plan2/

Kaskoforsikring kan også tegnes på baggrund af Dansk Søforsikringskonvention.

Dækningseksempler er:

 • forlis
 • stranding
 • brand
 • kollision
 • havari grosse
 • maskinhavari
 • bugsering
 • tidstab
 • svamp
 • osmose
?
1
2
3

Hvad
omfatter
kasko-
forsikringen

Fartøjets skrog og styrehus
Fartøjets maskineri
Fartøjets inventar og diverse installationer og udstyr

Kaskoforsikring

Dækker skade som følge af forlis, stranding, brand, kollision, maskinhavari, bugsering, tidstab, svamp, og osmose

Kaskointeresseforsikring

Dækker den interesse fartøjets ejer har i fartøjets indtjeningsmulighed, og som er udover den værdi der ligger i kaskopolicens forsikringssum og fartøjets salgssum

Reders udredning

Dækker proviant, olie og andre lignende genstande ombord, og som er bestemt til forbrug eller midlertidig forbrug i fartøjet

Ansvarsforsikring P&I

Dækker personskade, oliespild, forurening og vragfjernelse samt juridisk assistance i forbindelse med en skade som er omfattet af forsikringen

Tidstabsdækning

Dækker det tab som lides når fartøjet ligger uvirksomt hen i forbindelse med skade

Krigsforsikring

Dækker skader på skibet i forbindelse med krig

Kollisionsansvar

Dækker det ansvar der pådrages ved kollision eller sammenstød

Maskinskadedækning

Dækker skade, som følge af brud i fartøjets hovedmaskineri, hjælpemaskineri, spil og tromler samt fryse-, køle- og fabriksanlæg med tilhørende rørsystemer og lignende

Besætningens ejendele ombord

Dækker skade på besætningens private ejendele ombord i skibet, når fartøjet er ramt af en skade der er dækket under kaskoforsikringen

Fangst- og fangstredskaber

Dækker fangst der befinder sig ombord i fartøjet samt ombordværende fiskeredskaber med tilbehør og emballage

Panthaverinteresseforsikring

Dækker panthavers interesse i fartøjet i de tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker skaden overfor forsikringstageren, eksempelvis i situationer, hvor fartøjet med ejers vidende overskrider fartøjets tilladte fartområde

Produktansvarsforsikring

Ansvarsforsikring P&I

En skipper kan blive ansvarlig for en personskade, der er sket på fartøjet. Det kan være på et besætningsmedlem, en reparatør eller en person der befinder sig om bord af anden årsag. Skadeserstatninger kan i dag blive meget store. Der kan indgås en tillægsforsikring for dette.

Medtages betalende passagerer så skal der tegnes passageransvarsforsikring. Se mere om dette under fanen “Passageransvarsforsikring”

Endvidere dækkes oliespild, forurening og vragfjernelse samt juridisk assistance i forbindelse med en skadebegivenhed som er omfattet af forsikringen.

Forsikringsdækningen for 3. personsansvar og/eller passageransvar er formidlet via Fiskernes Forsikrings agenturaftale med visse underwriters hos Lloyds of London via Thomas Miller Specialty Ltd. – under binding authorithy reference nummer B0702RC007630.

Passageransvarsforsikring

Forsikringen dækker forsikredes ansvar for personskade og tab af menneskeliv samt tab, som skyldes bortkomst eller beskadigelse af håndbagage eller anden bagage i henhold til den danske sølovs bestemmelser og begrænsninger om transportørers erstatningsansvar ved søulykker under søtransport af passager.

Forsikringen dækker op til 400.000 SDR pr. passager ved personskade og tab af menneskeliv. Ved tab, som skyldes bortkomst eller beskadigelse af håndbagage, dækker forsikringen op til 2.250 SDR, og for anden bagage end håndbagage op til 3.375 SDR.

Modværdien i danske kroner af 1 SDR oplyses til enhver tid af hovedkontoret.

Produktansvarsforsikring

Erstatningsansvar kan opstå i flere situationer, men de typiske er, som følge af salg af mangelfulde varer og misligholdelse af kontrakter. Ved salg af mangelfulde varer, kan der ydermere ifaldes et produktansvar, såfremt den solgte genstand, ikke blot er mangelfuld, men tilmed ødelægger andre af købers genstande Herudover kan erstatningsansvar opstår som følge af, at andres personers genstande beskadiges.

Der er fire grundlæggende betingelser der skal være opfyldt, førend et erstatningsansvar kan realiseres, uanset hvilke af ovenstående tre muligheder erstatningsansvaret baseres på. Betingelserne er som følger

 1. Der skal være et ansvarsgrundlag
 2. Der skal være indtrådt et økonomisk tab
 3. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og tabet
 4. Tabet skal være en påregnelig følge af skaden

Du kan således have et behov for at få dette dette ansvar.

Forsikringsdækningen tegnes via samarbejdspartner.

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud på Fiskefartøj.