+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Information

Forside » Om os » Information

Selskabets vedtægter

Læs om vores nye vedtægter her.

Politikker

Politik for bestyrelsens sammensætning Fiskernes Forsikring

Bestyrelsen for Fiskernes Forsikring g/s har med henvisning til § 64 stk. 1 og stk. 2 samt § 64a i lov om finansiel virksomhed besluttet en politik for bestyrelsens sammensætning, der sammenfattes således:

Bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetencer og erfaring skal være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet med den plads i bestyrelsen som vedkommende beklæder, kan forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Det er ligeledes et krav, at bestyrelsesmedlemmet ud fra sin plads i bestyrelsen kan medvirke til at fastholde og udbygge Fiskernes Forsikring g/s på en stabil og sikker måde. Bestyrelsesmedlemmet skal således give direktionen og den øvrige ledelse i Fiskernes Forsikring g/s tilstrækkeligt fagligt modspil og skal stille relevante spørgsmål til direktionens forslag og beslutninger.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at der er en bred vifte af kompetencer med særlig vægt på:

  • Markedskendskab
  • Forståelse af forretningsmodel og strategi
  • Ledelsessystemer
  • Forståelse af finansiel og forsikringsmæssig rapportering
  • Kendskab til centrale lovmæssige rammer for virksomheden

Det er ligeledes et krav, at bestyrelsesmedlemmet såvel blandt kredsen af delegerede som i almindelighed har et godt omdømme, udviser hæderlighed, integritet og uafhængighed.

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

I henhold til § 70 stk. 1 nr. 4 i lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen for en finansiel virksomhed fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Fiskernes Forsikring har besluttet, at følgende politik for mangfoldighed i bestyrelsen er gældende:

Der skal i bestyrelsen være en bred vifte af kvalifikationer og kompetencer. Medlemmerne i bestyrelsen skal have en forskellig uddannelse, viden og erhvervsmæssig baggrund. Herudover vægtes endvidere en aldersmæssig og geografisk spredning i bestyrelsen.

Med henblik på at opnå en nødvendig diversitet i kvalifikationer og kompetencer, er det i selskabets bestyrelse bestemt, at et af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal have indsigt i forsikringsforhold. Herudover kan der vælges medlemmer til bestyrelsen, der har kompetencer, der måtte være hensigtsmæssige for Fiskernes Forsikring g/s.

Politik for undersøgelse af forsikringssvindel

Fiskernes Forsikring accepterer på ingen måde forsikringssvindel. Vi undersøger og forfølger svindel for fordel for vores ærlige kunder. Vi anvender de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at afdække den svindel der rammer selskabet.

Hvad er forsikringssvindel ?

Der er tale om forsikringssvindel når en kunde i et forsikringsselskab har et ønske om at bedrage et forsikringsselsb med henblik på at opnå en uberettiget erstatniingsudbetaling. Som et eksempel kan nævnes, at der påføres flere stjålne effekter på en skadeanmeldelse i forbindelse med tyveri i et fartøj end der rent faktisk er stjålet.

Hvad er konsekvensen når man svindler !

Når der foregår svindel stiger selskabet omkostninger til erstatningsudbetalinger. Hvis udgifterne stiger skal selskabet opkræve højere præmier på forsikringerne, og det betyder, at det er de ærlige kunder der er med til at betale til de kunder der svindler.

Selskabet melder forsikringssvindel til Politiet. Forsikringssvindel er en overtrædelse af straffeloven, hvilket betyder, at man er i risiko for fængselsstraf eller som minimum en “plettet” straffeattest.

Offentliggørelse/information !

Nærværende politik offentligøres på selskabet hjemmeside. Alle medarbejdere og konsulenter der behandler skader har kendskab til selskabets politik på området. Ved outsourcing af opklaringsopgaver, det vil sige ved brug af eksterne konsulenter, skal konsulenten om nødvendig orienteres om selskabets politik fra sag til sag.Fiskernes Forsikring handler i øvrigt ud fra forsikringsbrancehens etiske kodeks. Læs mere om forsikringsbranchens kodeks på www.forsikringogpension.dk

Har du spørgsmål ?

Har du spørgsmål omkring forsikringssvindel er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 21 83 11 eller på e-mail: sc@ff-gs.dk

Rapporter

Her kan du se vores seneste rapporter.

Årsrapporter

Her kan du se vores seneste årsrapporter.

Aflønning til ledelsen

 

Garantiordning

Fiskernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garantifonden dækker vores kunder i tilfælde af selskabets konkurs.

Whistleblowerordning

Ifølge FIL § 75 a stk. 1 skal ansatte og bestyrelsesmedlemmer via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kunne indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt.

Linket ansatte eller bestyrelsesmedlemmer kan benytte er følgende: https://whistleblower.plesner.com/fiskernesforsikring.aspx