+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Information

Forside » Om os » Information

Selskabets vedtægter

Læs om vores nye vedtægter her.

Politikker

Politik for bestyrelsens sammensætning Fiskernes Forsikring

Bestyrelsen for Fiskernes Forsikring g/s har med henvisning til § 64 stk. 1 og stk. 2 samt § 64a i lov om finansiel virksomhed besluttet en politik for bestyrelsens sammensætning, der sammenfattes således:

Bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetencer og erfaring skal være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet med den plads i bestyrelsen som vedkommende beklæder, kan forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Det er ligeledes et krav, at bestyrelsesmedlemmet ud fra sin plads i bestyrelsen kan medvirke til at fastholde og udbygge Fiskernes Forsikring g/s på en stabil og sikker måde. Bestyrelsesmedlemmet skal således give direktionen og den øvrige ledelse i Fiskernes Forsikring g/s tilstrækkeligt fagligt modspil og skal stille relevante spørgsmål til direktionens forslag og beslutninger.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at der er en bred vifte af kompetencer med særlig vægt på:

  • Markedskendskab
  • Forståelse af forretningsmodel og strategi
  • Ledelsessystemer
  • Forståelse af finansiel og forsikringsmæssig rapportering
  • Kendskab til centrale lovmæssige rammer for virksomheden

Det er ligeledes et krav, at bestyrelsesmedlemmet såvel blandt kredsen af delegerede som i almindelighed har et godt omdømme, udviser hæderlighed, integritet og uafhængighed.

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

I henhold til § 70 stk. 1 nr. 4 i lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen for en finansiel virksomhed fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Fiskernes Forsikring har besluttet, at følgende politik for mangfoldighed i bestyrelsen er gældende:

Der skal i bestyrelsen være en bred vifte af kvalifikationer og kompetencer. Medlemmerne i bestyrelsen skal have en forskellig uddannelse, viden og erhvervsmæssig baggrund. Herudover vægtes endvidere en aldersmæssig og geografisk spredning i bestyrelsen.

Med henblik på at opnå en nødvendig diversitet i kvalifikationer og kompetencer, er det i selskabets bestyrelse bestemt, at et af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal have indsigt i forsikringsforhold. Herudover kan der vælges medlemmer til bestyrelsen, der har kompetencer, der måtte være hensigtsmæssige for Fiskernes Forsikring g/s.

Politik for undersøgelse af forsikringssvindel

Fiskernes Forsikring accepterer på ingen måde forsikringssvindel. Vi undersøger og forfølger svindel for fordel for vores ærlige kunder. Vi anvender de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at afdække den svindel der rammer selskabet.

Hvad er forsikringssvindel ?

Der er tale om forsikringssvindel når en kunde i et forsikringsselskab har et ønske om at bedrage et forsikringsselsb med henblik på at opnå en uberettiget erstatniingsudbetaling. Som et eksempel kan nævnes, at der påføres flere stjålne effekter på en skadeanmeldelse i forbindelse med tyveri i et fartøj end der rent faktisk er stjålet.

Hvad er konsekvensen når man svindler !

Når der foregår svindel stiger selskabet omkostninger til erstatningsudbetalinger. Hvis udgifterne stiger skal selskabet opkræve højere præmier på forsikringerne, og det betyder, at det er de ærlige kunder der er med til at betale til de kunder der svindler.

Selskabet melder forsikringssvindel til Politiet. Forsikringssvindel er en overtrædelse af straffeloven, hvilket betyder, at man er i risiko for fængselsstraf eller som minimum en “plettet” straffeattest.

Offentliggørelse/information !

Nærværende politik offentligøres på selskabet hjemmeside. Alle medarbejdere og konsulenter der behandler skader har kendskab til selskabets politik på området. Ved outsourcing af opklaringsopgaver, det vil sige ved brug af eksterne konsulenter, skal konsulenten om nødvendig orienteres om selskabets politik fra sag til sag.Fiskernes Forsikring handler i øvrigt ud fra forsikringsbrancehens etiske kodeks. Læs mere om forsikringsbranchens kodeks på www.forsikringogpension.dk

Har du spørgsmål ?

Har du spørgsmål omkring forsikringssvindel er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 21 83 11 eller på e-mail: sc@ff-gs.dk

Lønpolitik

Formål

Formålet med nærværende lønpolitik er at fastlægge principperne for aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i Fiskernes Forsikring.

Ifølge Lov om finansiel virksomhed bestemmelser i §§ 71, stk. 1, nr. 9 og 77 a&d, samt den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014 om lønpolitik m.v. skal en finansiel virksomhed udarbejde en lønpolitik.

Aflønningsudvalg

Selskabet behøver med udgangspunkt i sin størrelse ikke etablere et aflønningsudvalg, og bestyrelsen har ikke fundet anledning til at etablere et ansættelsesudvalg.

Overordnede principper for lønfastsættelse:
Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme sund og effektiv risikostyring af selskabet.

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel.

Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning som indebærer en risiko for interesse­konflikter, eller som ikke harmonerer med selskabets ønske om at beskytte kunder og interessenter.

Den samlede løn må ikke udhule selskabets kapitalgrundlag.

Den omfattede personkreds

Følgende er omfattet af selskabets lønpolitik:

  • Selskabets bestyrelse
  • Selskabets direktion

Den omfattede personkreds, har bestyrelsen vurderet, er omfattet af nærværende lønpolitik ud fra at de anførte funktioner anses at have væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, idet de på­gældende forestår eller medvirker til løsning af opgaver, der omfatter handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter, investering af virksomhedens egne midler, udførelse af ledelse og/eller over­vågning af aktuarfunktion m.m. og anses i øvrigt hver for sig eller samlet for at kunne påføre virksomheden væsentlige risici.

Det er bestyrelsens vurdering, at selskabets øvrige medarbejdere ikke defineres som væsentlige risiko­tagere, og disse medarbejdere er således ikke omfattet af nærværende lønpolitik.

Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsens honorar fastsættes årligt af generalforsamlingen. Bestyrelseshonoraret er ikke resultat­afhængigt og ej heller afhængig af virksomhedens værdiudvikling.

Bestyrelsens honorar fastsættes på et niveau, som er markedskomformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af selskabets kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

Vederlag til direktionen

Direktionen er ansat på kontrakt. Bestemmende for direktionens aflønning er ønsket om at sikre sel­skabets fortsatte mulighed for vækst og resultat og afspejler direktionens selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet samt mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede ledende medarbejdere.

Elementerne i direktionens samlede aflønning sammensættes med udgangspunkt i markedspraksis og selskabets specifikke behov.

I forbindelse med vurderingen af direktionens aflønning foretages en vurdering af udviklingen i markeds­praksis. Direktionens aflønning består af en fast bruttoløn som ikke er af­hæng­ig af det finansielle resultat for Fiskernes Forsikring.

Direktøren er ikke omfattet af nogen form for incitaments- eller performance-afhængig aflønning.

Herudover oppebærer direktøren fir telefon, internetopkobling, avisabonnement smat betalt efteruddannelse. Fri bil kan aftales, men skal afholdes indenfor den aftalte løn.

I forbindelse med en direktørs fratræden tildeles ikke nogen ekstraordinære fratrædelsesgodtgørel­ser ud over, hvad direktøren i henhold til sin kontrakt af berettiget til af løn i henhold til aftalt opsigelse­svarsel.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af direktionens løn. Løn forhandles en gang årligt med bestyrelsesformanden med udgangspunkt i den regulering der i øvrigt gælder for Fiskernes Forsikring g/s. Det er bestyrelsesformandens opgave at sikre opbakning fra bestyrelsen til lønregulering.

Offentliggørelse af lønoplysninger

Indholdet af nærværende lønpolitik vil blive offentliggjort i selskabets årsrapport, hvor størrelsen af den samlede aflønning til direktionen vil blive omtalt, ligesom nærværende lønpolitik vil blive omtalt i for­mand­ens beretning på selskabets generalforsamling. Formandens beretning vil indeholde en rede­gør­else for aflønningen til direktionen.

Lønpolitikken vil, ved ændringer, blive fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens kontrol af og ansvar for lønpolitikken

Bestyrelsen foretager kontrol med aflønningen er i overensstemmelse med denne lønpolitik for den omfattede personkreds mindst én gang årligt.

Denne vederlagspolitik er vedtaget af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger og foretage fornyet forelæggelse for generalforsamlingen. Dog skal lønpolitikken tages op til revidering mindst én gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken til selskabets udvikling. Dette skal ske inden selskabets ordinære generalforsamling, så en eventuel ændring kan fremlægges til godkendelse.

Rapporter

Her kan du se vores seneste rapporter.

Fiskernes Forsikring g/s

Her kan du se vores seneste årsrapporter.

Garantiordning

Fiskernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garantifonden dækker vores kunder i tilfælde af selskabets konkurs.

Whistleblowerordning

Ifølge FIL § 75 a stk. 1 skal ansatte og bestyrelsesmedlemmer via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kunne indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt.

Linket ansatte eller bestyrelsesmedlemmer kan benytte er følgende: https://whistleblower.plesner.com/fiskernesforsikring.aspx

Hovedkontor

Platanvej 12,
1810 Frederiksberg C.

Telefon +45 33 21 83 11
info@ff-gs.dk

CVR: 55124612

Nordjylland

Norgeskajen 14
9850 Hirtshals

Telefon +45 96 31 85 85

Vestjylland

Havnegade 28,
7680 Thyborøn

Telefon +45 22 12 65 30

Redegørelse om inspektion fra Finans-tilsynet