+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Lystbåde

forsikres under navnet Dansk Fartøjsforsikring

Forside » Fartøjsforsikring » Andre fartøjer

Bare bedre lystbådforsikring !

Der er mange gode grunde til at vælge, at tegne forsikringen på din lystbåd i Fiskernes Forsikring.

Fast takseret police

Fast takseret police kan tilbydes for visse bådtyper dvs. “Nyt for gammelt”

Ingen procentvis begrænsning

Ingen procentvis begrænsning for dækning af mast og rig, hvis fast takseret police er valgt.

Ingen procentvis afskrivning

Ingen procentvis afskrivning på påhængsmotor, drev, sejl og presenninger, hvis fast takseret police er valgt

Bådtrailer

Bådtrailer kan medforsikres

Bådstativ

Bådstativ kan medforsikres

Bådtelt

Bådtelt kan medforsikres

Rabat ved elektronisk tyverisikring

Rabat på præmien såfremt båden er forsynet med elektronisk tyverisikring

Rabat for nautisk uddannelse

Rabat på præmien hvis man er i besiddelse af en nautisk uddannelse eks. speedbådscertifikat, duelighedsbevis eller yachtskippereksamen

Sejlads hele året

Forsikringen kan udvides til at dækkes sejlads hele året

Trolling- og fiskeudstyr

Trolling- og fiskeudstyr kan medforsikres

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud på din lystbåd.

Kaskoforsikringen

Lystbådforsikringens kaskoforsikring dækker de fleste typer skader på båden, fx ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan f.eks. være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til fartøjet.

Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, ankre og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande der kan ligestilles hermed. Ligeledes dækkes almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstageren og/eller ombordværende personer.

Ansvarsforsikringen

Lystfartøjsforsikringens ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar du som bådejer kan blive pålagt, hvis andre fartøjer eller personer kommer til skade som følge af fejl fra din side.

Ansvarsforsikringen opfylder kravene i bekendtgørelsen om ansvarsforsikring af speedbåde m.m. som trådet i kraft den 15. maj 2018. Forsikringssummerne udgør 30.000.000 kr. ved personskade og 15.000.000 kr. ved tingskade

Læs mere

Ansvarsforsikringen er et forlangende i de fleste havne og sejl- og motorbådsklubber.
Vi tilbyder ikke at tegne ansvarsforsikringen enkeltstående. Den tegnes kun i kombination med kaskoforsikringen.

Ansvarsforsikringen er formidlet via Fiskernes Forsikring agenturaftale med visse underwriters hos Lloyds of London via Thomas Miller Specialty Ltd. – under binding authority reference nummer B0702RC007630.

Ejer du en speedbåd eller lignende hurtigt fartøj, er du pr. den 15. maj 2018 forpligtet ifølge en ny lov til at have en ansvarsforsikring. Den lovpligtige ansvarsforsikring er indført på baggrund af den tragiske vandscooterulykke for godt et år siden i Københavns Havn. Loven, der blev vedtaget af folketinget den 24. april 2018, indfører skærpede regler for sejlads med speedbåde op til 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer. Med ikrafttræden 15. maj 2018 følger også et objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger samt bedre mulighed for at konfiskere fartøjet.

Med objektivt ansvar menes, at ejeren eller føreren af fartøjet er ansvarlig, selv om der er tale om et hændeligt uheld, og det vil sige, uden at man har skylden for den skade, der er påført andre. Man er erstatningsansvarlig, uanset om man er ejer, fører eller styrmand.

Ulykkesforsikringen

Dækker følgerne af et ulykkestilfælde der rammer sikrede eller op til 6 ombordværende personer i det forsikrede fartøj, eller mens de går ombord eller i land fra fartøjet.

Forsikringsdækningen omfatter:

 • Dækning ved invaliditet
 • Dækning ved død
 • Dækning ved tandskade

God dækning til trolling- og fritidsfiskere

Fartøjer som anvendes til fritidsfiskeri eksempelvis med ruser og garn eller trollingfiskeri – har typisk et særligt forsikringsbehov for dækning af redskaber, garnhaler og trollingudstyr m.m. I Fiskernes Forsikring tilbyder vi at medforsikre dette udstyr.
Forsikringsdækningen for trollingbåde og fritidsfiskefartøjer er derudover den samme som for lystfartøjer dvs. der tegnes ansvars- og kaskoforsikring inkl. retshjælpsdækning samt ulykkesforsikring. Bådtrailer er endvidere også medforsikret.
En klar fordel ved at tegne forsikring hos Fiskernes Forsikring er bl.a., at vi kan tilbyde en fast takseret police uden fradrag ved skade. Det betyder, at du ikke mødes med aldersfradrag / procentvis nedkrivning på eksempelvis din påhængsmotor, når skade indtræffer.
Ved tegning af forsikringen aftaler vi faste summer på skrog, motor, eletronisk udstyr samt andet udstyr. Dette anføres i policen- og du ved således altid hvad den maskimale erstatning er, og hvad der kan repareres for. Det eneste fradrag du vil opleve er den valgte selvrisiko på policen.
Forsikringsdækningen er for trollingbåde udvidet til at omfatte sejlads hele året, og dækker sejlads og landtransport i Norden, og kan i tidsbegrænset omfang – max. 4 uger – udvides til at omfatte Europa. Endvidere kan der tilbydes erstatningsbåd og i visse tilfælde dækning for hotelophold og forplejning.

  Forsikringsbetingelser m.m.

  Det er vigtigt for os, at vi kender hinanden!

  De fuldstændige forsikringsbetingelser fremgår af nedenstående link.

  Er der spørgsmål står vi gerne til rådighed med nærmere forklaringer. Blot kontakt os i så henseende.

  Almindelige oplysninger
  Ved tegning af forsikring skal du være opmærksom på, at som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsikring. Du skal derfor være opmærksom på, at visse skader kan være dækket af anden forsikring. Personlige effekter der tilhører ombordværende personer kan f.eks. også være dækket på deres egne indboforsikringer. Den dækning du har for personlige effekter er således subsidiær i forhold til en dækning du måtte have på en tegnet indboforsikring.

  Vi tilbyder kun tegning af forsikring efter forudgående godkendelse af fartøjet og eventuelt i form af en besigtigelse, som foretages af en af vores medarbejdere.

  Præmieberegning

  Præmien beregnes bl.a. ud fra bådtype, motortype, max hastighed i knob. Tilbud er dog altid baseret på et efterfølgende vurdering af fartøjet inden forsikringen etableres. Denne vurdering kan medføre en stigning i præmieberegningsgrundlaget.

  Der opkræves endvidere en lovbestemt statsafgift på 1% af forsikringssummen.

  Der opkræves også et beløb pr. police på 40 kr. (2024) til dækning af policeadministration og forsendelsesomkostninger.

  Præmien indeksreguleres årligt jf. det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks.

  Indeksreguleringen for 2024 er s 3,2% som præmien vil blive forhøjet med i 2024.  

  Forsikringsdækningsperiode
  Forsikringen dækker for sejlads i perioden fra 1. april til og med 15. november.

  Vintersejlads kan medforsikres mod tillægspræmie. Dækningen udvides i så fald til at omfatte perioden fra 16. november til 31. marts.

  Henliggen i vandet i godkendt A havn er tilladt hele året – såfremt der er tegnet vinterdækning. I modsat fald er der ikke dækning på forsikringen såfremt der sker skade på fartøjet mens det befinder sig i vandet i denne periode.

  Løbetid for forsikringsaftalen

  Forsikringsaftalen tegnes første gang med dækningsperiode frem til 1.januar herefter fornyes forsikringsperioden automatisk løbende fra 1. januar til 31. december medmindre du eller Fiskernes Forsikring opsiger den skriftligt, eller båden er solgt forinden.

  Ved opsigelse af forsikringsaftalen

  Forsikringsaftalen fortsætter indtil du eller Fiskernes Forsikring opsiger den med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald.

  Mod et gebyr på kr. 100 (indeks 2024) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

  Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår opkræves et supplerende gebyr på kr. 500 (indeks 2024) beløbene indeksreguleres.

  For opsigelse i tilfælde af skade eller ved ejerskifte gælder særlige regler.

  Selvrisiko
  Skader der er dækket af fartøjets kaskoforsikring.

  – selvrisiko vil fremgå af policen

  Der beregnes ikke selvrisiko af skader der er omfattet af fartøjets ansvarsforsikring og ulykkesforsikring.

  Selvrisiko på retshjælpsforsikringen udgør 10 % af skaden, dog minimum 2.500 kr.

  Såfremt der ønskes en anden selvrisiko kan der tages kontakt til hovedkontoret på tlf. 96 31 85 85.

  Fortrydelsesret
  Fortrydelsesretten gælder alene for private forsikringer.

  Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer:

  1. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring.
  2. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon eller internet (fjernsalg).
  3. Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen.

  Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens § 34i og 34e.

  Fortrydelsesfrist

  Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt. 1-3.

  1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
   1. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
   2. Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten
  2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
   1. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
   2. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail
   3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at  det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes.

  Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1 og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3, har du frist til og med onsdag den 17.

  Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag.

  Hvordan fortryder du?

  Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller e-mail info@ff-gs.dk

  Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

  Sejladsområde
  Forsikringen dækker, når du sejler i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande. Grænserne går ved linjerne 61 grader nordlig bredde, 7 grader østlig længde og 52 grader nordlig bredde. Det vil sige, at du kan sejle helt op til Ålandsøerne, ud til Helgoland, sydspidsen af Norge og lige syd for Hamborg.

  Hvad forsikrer vi ikke !

  Vi kan ikke tilbyde at tegne forsikring på lystfartøjer jf. nedenstående:

   

  • Lystfartøjer, som er ældre end 50 år
  • Husbåde med installeret motor til egen fremdrift – vedr. husbåde se mere under erhvervsfartøjer
  • Udlejningsbåde med/uden fast skipper
  • Vandscootere, jetbikes, jetbåde og Jetski
  • Kajaker, kanoer, kaproningsbåde og vandcykler
  • Windsurfere (sejlbrætter)
  • Fartøjer specielt bygget til motorrace
  • Både hvis topfart i knob overstiger 35
  • Både som permanent henstår på havnearealer med påmonteret påhængsmotor
  • Træbåde belagt med glasfiber
  • Fartøjer på 25 bruttoregistertons eller derover
  • Selvbyggede både
  • Trimaraner
  • Både som deltager i regatta
  • Både som er bygget af andet materiale end glasfiber, aluminium og træ
  • Både som deltager i enhver form for kapsejlads, dog undtaget lokale klubsejlads
  • Ferrocementbåde
  • Både kun  bygget til racingformål
  • Hydrofolls
  • Hovercrafts
  • Alle former for vandsport – dog vandski undtaget

  I tilfælde af skade...

  Har du været ude for en skade skal du hurtigst muligt rette henvendelse os.

  Oplys følgende:

  • Navn, adresse, postnummer og by
  • E-mailadresse og telefonnummer således vi kan komme i kontakt med hinanden
  • Oplys dit policenummer
  • Beskriv hændelsesforløbet. Hvad er der sket og hvor er det sket
  • Beskriv hvad der er sket af skade på fartøjet
  Når vi har behandlet din anmeldelse bliver du kontaktet af en af vores surveyors som sammen med dig vil aftale det videre forløb. I tilfælde af skader er det de fuldstændige forsikringsbetingelser der er gældende.

  AKUT HAVARITILFÆLDE

  Ved akut havaritilfælde kan du ligeledes ringe på telefon

  33 21 83 11
  (vagttelefon)

  Du skal være opmærksom på følgende:

  • ved tyveri, hærværk og brand skal du ligeledes anmelde dette til Politiet.
  • i tilfælde af tyveri er Fiskernes Forsikring berettiget til først at udbetale erstatning efter udløbet af 2 måneder efter skadeanmeldelsen.