+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Uddrag af formandens beretning til Fiskernes Forsikrings generalforsamling den 25. april 2020.

Fiskernes Forsikring G/S fik i 2019 et pænt overskud på 4,6 mio. kr. før skat, hvor der for året var kalkuleret med et underskud på 5,3 mio. kr. Det fine resultat skyldes, dels færre større skader, dels et flot finansielt afkast i årets løb. Hvor det finansielle afkast i 2018 var påvirket af den finansielle krise, har Coronavirussen her i 2020 påvirket aktiekurserne i hele verden, med et større urealiseret kurstab til følge. Trods disse kursfald er selskabet økonomisk stærkt forankret med et kapitalgrundlag der mere end 3 gange dækker det individuelle solvensbehov.

I 2019 udgjorde bruttopræmieindtægten 28,8 mio. kr. mod 26,9 mio. kr. i 2018. Stigningen skyldes primært indtegning af flere fartøjs- og arbejdsskadeforsikringer. 

Erstatningsudgifterne for egen regning androg i årets løb 13,4 mio. kr. mod 20,4 mio. kr. det foregående år. Desuden er de forsikringsmæssige driftsomkostninger i perioden faldet med 2,5 mio. kr., hvilket alt sammen har været medvirkende til det positive resultat i 2019.

Fusionen med Dansk Fartøjsforsikring A/S gik juridisk på plads september 2018. Herefter blev opgaven at sammenlægge selskabernes IT-data, og i april 2019 var denne emigrering fuldendt. Sammenlægningen har betydet, at selskabet nu har mulighed for at danne sig et samlet kundeoverblik, der gerne fremadrettet skal blive til medlemmernes fordel. I årets løb har der som nævnt været en tilgang af policer indtegnet efter Nordisk Plan, hvor der er mulighed for at forsikre fartøjer med en kaskopræmie op til 50. mio. kr. Denne ekspansion følges tæt, så der ikke indtegnes kunder der oplagt ikke kan bidrage til selskabets rentabilitet og vækst.

Selskabet arbejder også på at tilbyde lovpligtig arbejdsskadeforsikring til en bredere kreds af erhverv indenfor fiskeriet under navnet Faro Arbejdsskadeforsikring.   

Året har som nævnt været præget af pæne investeringsafkast, og specielt har selskabet haft et godt resultat på urealiseret kursgevinst på aktier. Som arbejdsskadeselskab er vi dog påvirket af den negative rente, der pålægger selskabet at øge hensættelserne. 

Selskabet har i året løb ikke været tynget af store indtrufne enkeltskader, dog har en enkelt fartøjsskade fra 2018 udviklet sig til at blive dyrere end først antaget. 

En af de større udgiftsposter i Fiskernes Forsikring G/S har været til IT. Året har som nævnt budt på migrering af alle data fra det tidligere Dansk Fartøjsforsikring A/S herunder tilretning samt udvikling af produkter på det nye IT-system. Denne omkostning er for en stor dels vedkommende en engangsudgift, der optimerer selskabet fremadrettet.

Bestyrelse og direktion har fortsat stor fokus på administrationsomkostningerne. Selskabets økonomifunktion er blevet outsourcet, ligesom stillinger, hvor medarbejderen er gået på pension, ikke er blevet genbesat. Ledelsen er meget opmærksom på, at omkostningerne skal reduceres mest muligt, så der kan opretholdes en konkurrencemæssig præmie. 

Til trods for et marked med meget hård konkurrence, ønsker bestyrelsen at præmierne holdes i ro. Præmierne for 2020 er derfor alene blevet indeksreguleret. For arbejdsskade er den generelle indeksregulering steget med 6,44% hvoraf løndelen er 2,0%. Præmien for fartøjer er alene blevet reguleret med et indeks, som følge af den almindelige inflation.

Den 31. januar 2019 blev lystfartøjsforsikringsafgiftsloven ændret. Lovændringen indebærer, at afgiften er lempet og udgør nu 1 pct. årligt af forsikringssummen, hvor den tidligere var på 1,34 pct.

Lov om arbejdsskadesikring blev ændret, så der fra den 1. januar 2020 er sket, dels en lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, dels en opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet. Det betyder, at flere mindre skader, der er sket på arbejdet og skyldes arbejdet, anerkendes som en arbejdsulykke. Desuden får Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mulighed for at træffe selvstændige afgørelser om anerkendelsesspørgsmålet, hvilket vil medføre, at flere vil opleve at få anerkendt deres arbejdsulykke hurtigere.

Alpha Insurance gik konkurs i 2018, og da det var et arbejdsskadeforsikringsselskab, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), ifølge Arbejdsskadesikringslovens § 54, derfor taget Alpha Insurances bestand af arbejdsulykkesforsikringer under administration. De samlede erstatninger og udgifter, som følger af denne administration, skal betales af de forsikringsselskaber, som driver arbejdsulykkesforsikring. Fiskernes Forsikring G/S har estimeret den samlede udiskonterede udgift til at blive på godt 1 mio. kr., der er indeholdt i de bogførte erstatningshensættelser.

Efter fusionen med Dansk Fartøjsforsikring A/S er Fiskernes Forsikring G/S nu det største fiskerejede forsikringsselskab i Danmark. Det skal de danske erhvervsfiskere selvfølgelig kunne mærke i form af konkurrencedygtige præmier samt hurtig kompetent og god betjening. Med sammenlægningen af selskabernes IT-systemer, kan der nu drages fordel af denne synergieffekt. Et interessant segment for selskabet er kasko og ansvarsforsikring på de mellemstore fiskefartøjer, samt arbejdsskade og ulykkesforsikringer for personer tilknyttet fiskerelaterede virksomheder.

Udover selskabets hovedkontor på Frederiksberg arbejdes der fra filialkontoret i Hirtshals. Endvidere er der etableret et filialkontor i Thyborøn, og et mindre kontor i Hvide Sande. 

Da Fiskernes Forsikring selv tegner både arbejdsskade-, ulykkes- samt skibsforsikring, har vores medlemmer den størst mulige medbestemmelsesret, og ved et eventuelt overskud, skal dette ikke deles med andre. Når der er overskud, vil dette enten blive udbetalt som bonus, eller blive brugt til at styrke kapitalgrundlaget i selskabet og dermed skabe baggrund for på sigt at kunne tilbyde fordelagtige præmier. Med de nye produkter er det fortsat Fiskernes Forsikrings målsætning, at så meget som muligt af hovedforsikringsforretningen, skal tegnes i medlemmernes eget selskab.

Der arbejdes fortsat med at få etableret et samarbejde med andre fiskerejede gensidige forsikringsselskaber, idet vi er overbevist om, at dette initiativ skal være med til at styrke fiskernes egne forsikringsselskaber, og dermed på sigt blive til stor gavn for de danske erhvervsfiskere. 

Fiskernes Forsikring holder løbende øje med, om der er mulighed for at kunne tilbyde vore medlemmer andre forsikringsprodukter, så vi fortsat kan tilbyde vore medlemmer en attraktiv forsikring til så favorabel en præmie som mulig.

Da Fiskernes Forsikring selv tegner både arbejdsskade-, ulykkes- samt skibsforsikring, har vore medlemmer den størst mulige medbestemmelsesret, og ved et eventuelt overskud, skal dette ikke deles med en mægler eller et reassuranceselskab. Overskuddet kan udbetales direkte til medlemmerne i form af lavere præmie eller bonus. Med de nye produkter er det fortsat Fiskernes Forsikrings målsætning, at så meget som muligt af hovedforsikringsforretningen skal tegnes i medlemmernes eget selskab.

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen samt revisionsudvalget for et godt og frugtbart samarbejde, og vil samtidig gerne sige tak for et fint samarbejde med personalet samt direktionen. Vi skal fremover fortsat træffe væsentlige beslutninger omkring drift og nye produkter, der vil få store konsekvenser for selskabets fremtid. Jeg ser frem til disse konstruktive drøftelser, der skal lægge den langsigtede strategi, som vi i fælles enighed kan komme frem til, til gavn for vores fiskere.